Τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και ποια η συμβολή του στην Ε.Ε.;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων(ΕΣΠΔ) είναι όργανο της ΕΕ επιφορτισμένο με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Αποτελείται από τον επικεφαλής κάθε Αρχής Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ή τους εκπροσώπους τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΕΣΠΔ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η γραμματεία του ΕΣΠΔ παρέχεται από τον ΕΕΠΔ.

Στόχος του ΕΣΠΔ είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού και της Ευρωπαικής οδηγίας για την επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκδίδει γενικά έγγραφα καθοδήγησης προκειμένου να διευκρινίζει τους όρους των ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους ενδιαφερόμενους φορείς μια συνεκτική ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

Το ΕΣΠΔ έχει τη δυνατότητα:

  • να παρέχει γενική καθοδήγηση (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων αρχών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών) για την αποσαφήνιση της νομοθεσίας·
  • να παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες προτάσεις νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
  • να εκδίδει πορίσματα συνεκτικότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις προστασίας δεδομένων· και
  • να προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών

Εκδίδει επίσης ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές μας, η οποία δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Το ΕΣΠΔ όχι μόνο εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την ερμηνεία βασικών εννοιών του ΓΚΠΔ αλλά καλείται να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις σε διαφορές σχετικά με ζητήματα διασυνοριακής επεξεργασίας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ίδια υπόθεση να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες έννομες τάξεις.

No Comments Yet

Comments are closed

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ